UGDYMO CENTRAS "AIDAS"

Misija
Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti mokinių ugdymo(si) poreikius pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas programas, sukurti aplinką, sudarančią sąlygas atsiskleisti ugdytinių gebėjimams, lygioms ugdymo(si) galimybėms plėtotis.

Vizija
Specialiojo ugdymo centras „Aidas“ – moderni, saugi, atsakinga, kūrybinga, atvira visuomenei ir pokyčiams įstaiga, orientuota į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir jaunuolių ugdymą pagal ankstyvojo ikimokyklinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas programas. Tai įstaiga diegianti modernius ugdymo (si) modelius, vykdanti edukacinius ir sveikatingumo projektus bei plėtojanti paramos šeimai sistemą.

Tikslas
Kurti ir įgyvendinti sveikatos įgūdžių ir saugojimo sistemą, tobulinti ugdymo(si) kokybę bei užtikrinti ugdymo centro paslaugų efektyvumą, užtikrinant saugų ir sveiką vaiko vystimąsi ir ugdymą(si), stiprinant šeimą ir padedant jai spręsti psichosocialines problemas.