UGDYMO CENTRAS "AIDAS"

Specialiojo ugdymo centras „Aidas“ vykdo specialiojo ugdymo programą, kurią reglamentuoja bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos.

Ugdymo centre vaikams/mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiamas:
• ikimokyklinis ugdymas;
• priešmokyklinis ugdymas;
• pradinis ir pagrindinis ugdymas;
• socialinių įgūdžių ugdymas.

Ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo bendrosios programos pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis psichologinės pedagoginės tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis.

Mokiniams yra sudaromos individualios programos, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus ir raidos ypatumus.