UGDYMO CENTRAS "AIDAS"

Vilniaus specialiojo ugdymo centras „Aidas“ yra ugdymo institucija:

• ugdanti 3-21 metų vaikus ir jaunuolius, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
• teikianti specialųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
• pradinį ir pagrindinį specialųjį ugdymą;
• socialinių įgūdžių ugdymą;
• neformalųjį švietimą.

 

Centro veikla:
• vaikai ugdomi pagal parengtas individualizuotas programas;
• vykdomos sveikatinimo programos;
• organizuojamas popietinis užimtumas;
• neformalusis švietimas;
• savaitinės ir savaitgalių grupės;
• turiningas užimtumas vasaros atostogų metu.

 

Ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, didžiausią dėmesį skiriame savitarnos, savitvarkos ir higienos įgūdžių formavimui, supančios aplinkos pažinimui, aktyvumo ir integracijos į visuomenę skatinimui.

 

Organizuojama aktyvi pagalba ir glaudus bendradarbiavimas su Centro ugdytinių tėvais/ globėjais.
Atsižvelgiame į tėvų pageidavimus, aptariame ugdytinių pasiekimus, tolesnio ugdymo(si) kryptis. Kartu vykstame į ekskursijas, švenčiame šventes, vaikų gimtadienius, lankome spektaklius, parodas, dalinamės džiaugsmais ir rūpesčiais.